The Actors Of Kamen Rider Play Taiko No Tatsujin: Drum ‘n Fun

The Actors Of Kamen Rider Play Taiko No Tatsujin: Drum ‘n Fun

Today we have an interesting video to share with Taiko no Tatsujin and Kamen Rider fans.

Kamen Rider actors Masahiro Inoue (Kamen Rider Decade) and Yuichi Nakamura (Kamen Rider Hibiki and Kamen Rider Den O) have recorded themselves playing Taiko no Tatsujin: Drum ‘n Fun.

Watch below:

Thanks, Brandon.