Video: Shoujo Jigoku No Doku Musume Promo Trailer

Video: Shoujo Jigoku No Doku Musume Promo Trailer

Nippon Ichi Software has released a new promotional movie for Shoujo Jigoku no Doku Musume in Japan.

Shoujo Jigoku no Doku Musume launches later this year for Nintendo Switch.

Watch below:

Source: